Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Blommande vägkanter - Gynna pollinatörer genom val av skötselmetod för vägkanter

Beskrivning

Insektshabitaten som Knivstas barn har byggt gör oss som vandrar förbi glada och hoppfulla inför framtiden! Men vi kan inte vänta på att barnen ska växa upp och börja jobba på kommunen för att få in personer som har kunskap och engagemang för att stoppa hotet mot våra pollinerande insekter. En tredjedel av Sveriges vilda biarter finns redan på den nationella rödlistan! Det gäller även här där vi bor.

Vi behöver vidareutbilda de som redan finns på plats på kommunkontoret i de enkla metoder som har tagits fram för att skapa artrika, blommande vägkanter genom att göra små men avgörande ändringar i skötseln. Förändringar som inte behöver kosta mer än nuvarande skötsel, men som bidra till en så viktig ekosystemtjänst som pollinering.

Förslaget innebär konkret en översiktlig inventering av vägkanter längs med kommunens vägar och förändrad skötsel. Hur vi praktiskt går tillväga beskrivs i länkarna av Naturskyddsföreningen och Trafikverket. Inventeringen skulle även kunna innefatta att se om det är möjligt att skapa sandiga slänter som boytor för insekter, t.ex. på en del av slänterna vid vägen som svänger runt ICA och som idag består av stenkross.

Fungerade inte att lägga in den länkar i fältet för det, så lägger in dem här:

https://www.natursidan.se/nyheter/ny-guide-visar-vagen-for-blomrika-vagkanter/

https://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1364468/FULLTEXT01.pdf